Tag Archives: flower

American Black Elderberry, Common Ellderberry, Sauco,Sambucus nigra ssp. canadensis ‘s leaves and buds of flower …Lá của cây Cơm Cháy và tràng hoa …#1

Posted on 18. Jan, 2014 by .

0

A few nice autoimmune disease images I found: American Black Elderberry, Common Ellderberry, Sauco,Sambucus nigra ssp. canadensis ‘s leaves and buds of flower …Lá của cây Cơm Cháy và tràng hoa …#1 Image by Vietnam Plants & The USA. plants Cây Cơm Cháy trổ nụ …Chỉ 5 ngày sau trở lại tôi đã có thể […]

Continue Reading

Hyptis suaveolens flower and buds ….Nụ và hoa É lớn tròng, Tía tô dại, Tía tô giới …

Posted on 29. Dec, 2013 by .

0

Check out these eczema images: Hyptis suaveolens flower and buds ….Nụ và hoa É lớn tròng, Tía tô dại, Tía tô giới … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Tía Tô Giới ,Tía Tô Dại , Hương Núi, É Lớn Tròng . English names : American mint .Pignut , bush […]

Continue Reading

Passiflora foetida, Wild Maracuja, Stinking Passion flower ‘s fruit and seeds …Trái và hạt của cây Nhãn Lồng, Chùm Bao, Lạc Tiên ….#2

Posted on 07. Dec, 2013 by .

0

Some cool itchy skin images: Passiflora foetida, Wild Maracuja, Stinking Passion flower ‘s fruit and seeds …Trái và hạt của cây Nhãn Lồng, Chùm Bao, Lạc Tiên ….#2 Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Nhãn Lồng, Chùm Bao, Lạc Tiên Common names : Stinking Passion flower, Wild Maracuja, Santo Papa, […]

Continue Reading

Close up of flower of Calophyllum inophyllum ….Chụp gần, hoa Mù U …

Posted on 10. Oct, 2013 by .

0

Check out these eczema cures images: Close up of flower of Calophyllum inophyllum ….Chụp gần, hoa Mù U … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Chụp ở Long An, gần sông Vàm cỏ Đông . Taken in Long An province, near Vàm cỏ Đông river . Vietnamese named : Mù U, Cồng, Hồ […]

Continue Reading

Leaves and flower of Jatropha gossypifolia, Physic nut, Cotton leaf ….Hoa và lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía ….

Posted on 08. Sep, 2013 by .

0

Check out these eczema cures images: Leaves and flower of Jatropha gossypifolia, Physic nut, Cotton leaf ….Hoa và lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu dầu ba lá tiá . English names […]

Continue Reading

Close up of flower and bud of Jatropha gossypifolia , Physic nut,Bellyache Bush …Chụp gần, nụ và hoa của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía ….

Posted on 14. Aug, 2013 by .

0

A few nice baby eczema images I found: Close up of flower and bud of Jatropha gossypifolia , Physic nut,Bellyache Bush …Chụp gần, nụ và hoa của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu […]

Continue Reading