Tag Archives: tía..

Leaves and buds of Hyptis suaveolens … Lá và nụ hoa của cây Tía tô giới, Tía tô dại …

Posted on 02. Jan, 2014 by .

0

A few nice eczema images I found: Leaves and buds of Hyptis suaveolens … Lá và nụ hoa của cây Tía tô giới, Tía tô dại … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Tía Tô Giới ,Tía Tô Dại , Hương Núi, É Lớn Tròng . English names : American […]

Continue Reading

Hyptis suaveolens flower and buds ….Nụ và hoa É lớn tròng, Tía tô dại, Tía tô giới …

Posted on 29. Dec, 2013 by .

0

Check out these eczema images: Hyptis suaveolens flower and buds ….Nụ và hoa É lớn tròng, Tía tô dại, Tía tô giới … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Tía Tô Giới ,Tía Tô Dại , Hương Núi, É Lớn Tròng . English names : American mint .Pignut , bush […]

Continue Reading

Fruits of Jatropha gossypifolia, Red physic nut, Bellyache Bush, Cotton leaf … Trái của cây Dầu lai vải. Dầu mè tía, Thầu Dầu ba lá tía…

Posted on 04. Oct, 2013 by .

0

Check out these eczema cures images: Fruits of Jatropha gossypifolia, Red physic nut, Bellyache Bush, Cotton leaf … Trái của cây Dầu lai vải. Dầu mè tía, Thầu Dầu ba lá tía… Image by Vietnam Plants & The USA. plants Chụp hình ở huyện Củ Chi, xã Trung An, thành phố Hồ Chí Minh ( […]

Continue Reading

Leaves and flower of Jatropha gossypifolia, Physic nut, Cotton leaf ….Hoa và lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía ….

Posted on 08. Sep, 2013 by .

0

Check out these eczema cures images: Leaves and flower of Jatropha gossypifolia, Physic nut, Cotton leaf ….Hoa và lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu dầu ba lá tiá . English names […]

Continue Reading

Close up of flower and bud of Jatropha gossypifolia , Physic nut,Bellyache Bush …Chụp gần, nụ và hoa của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía ….

Posted on 14. Aug, 2013 by .

0

A few nice baby eczema images I found: Close up of flower and bud of Jatropha gossypifolia , Physic nut,Bellyache Bush …Chụp gần, nụ và hoa của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu […]

Continue Reading

Leaves of Jatropha gossypifolia, Physic nut …Lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía..

Posted on 07. Aug, 2013 by .

0

A few nice baby eczema images I found: Leaves of Jatropha gossypifolia, Physic nut …Lá của cây Dầu lai vải, Dầu mè tía.. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Dầu lai vải, Dầu mè tía, Mè lai, Thầu dầu ba lá tiá . English names : Red Physic nut, Bellyache […]

Continue Reading